Nowelizacja ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

  • Dodano: Środa, 18 września 2013

Nowelizacja ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

 
 
Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 11 września 2013 r. weszły w życie przepisy ustawy 
z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 984).
 
Najważniejszą zmianą odnoszącą się do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego jest ustanowienie definicji mikroinstalacji, 
tj. instalacji odnawialnego źródła energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV 
lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 120 kW.
 
Dodatkowo ustawodawca wskazał, że wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 
a także sprzedaż tej energii przez tę osobę, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu tej ustawy i nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego prowadzonego przez Prezesa ARR.
ŹRÓDŁO: ARR
 

« Powrót do listy artykułów