Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie

IFiŻZ PAN w Jabłonnie, będący jednostką Wydziału II Polskiej Akademii Nauk, utworzony został w 1955 roku z misją prowadzenia badań naukowych w zakresie żywienia i fizjologii zwierząt gospodarskich. Są to przede wszystkim badania podstawowe, prowadzone na drobiu, świniach i przeżuwaczach. Obiektem badań są również zwierzęta laboratoryjne oraz symbiotyczne drobnoustroje zasiedlające przewód pokarmowy ssaków roślinożernych.

Działalność naukowa Instytutu realizowana jest w 5 zakładach: Podstaw Żywienia Zwierząt Monogastrycznych; Fizjologii Żywienia Zwierząt Przeżuwających; Przemiany Białka i Energii; Endokrynologii i Neuroendokrynologii. Instytut dysponuje również wysoce zaawansowanym Laboratorium Biologii Molekularnej oraz samodzielnym Laboratorium Chemicznym, gdzie, z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury, wykonywane są analizy składu chemicznego pasz i produktów pochodzenia zwierzęcego. Instytut ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk rolniczych i jest wydawcą czasopisma o zasięgu międzynarodowym Journal of Animal and Feed Sciences.

Problematyka badań związanych z żywieniem zwierząt obejmuje m.in. procesy zachodzące w przewodzie pokarmowym młodego organizmu, mające istotny wpływ na jego rozwój oraz na wykorzystanie składników odżywczych. Ważną pozycję stanowią badania dotyczące związków biologicznie aktywnych oraz substancji antyżywieniowych, zawartych w paszach i ich wpływu na procesy trawienne i przemianę składników pokarmowych.
Pracownicy Instytutu biorą udział w opracowaniu zaleceń żywienia zwierząt, tzw. „Norm żywienia zwierząt”. Ostatnio ukazały się zalecenia żywieniowe dla zwierząt futerkowych, a wcześniej, zalecenia żywieniowe dla drobiu. Obecnie przygotowane są do druku zalecenia żywieniowe dla świń. Wydawnictwa te można nabyć składając zamówienie w Sekretariacie Instytutu. W Instytucie opracowywane są również receptury mieszanek dla zwierząt laboratoryjnych.
W badaniach na przeżuwaczach poznawana jest biologia mikroorganizmów zasiedlających przedżołądki. Oceniana jest możliwość wpływania na ich procesy życiowe w celu poprawy wykorzystania składników odżywczych oraz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.
Od kilku lat prowadzone są badania, których celem jest poprawa cech prozdrowotnych mięsa drobiowego, wieprzowego i jagnięciny przez zmniejszenie otłuszczenia tusz oraz poprawę profilu kwasów tłuszczowych, co wpisuje się w profilaktykę chorób krążenia u ludzi.

Badania z zakresu fizjologii, koncentrują się na poznaniu neuro-hormonalnych mechanizmów regulujących procesy wzrostu, dojrzewania i rozrodu zwierząt. Ich tematyka dotyczy aktywności struktur neuralnych na poziomie ośrodkowego układu nerwowego oraz sekrecji hormonów przysadki mózgowej i innych tkanek wydzielniczych w różnych stanach fizjologicznych (np. anestrus, cykl rujowy, laktacja). Ważnym zagadnieniem jest ocena struktury i funkcji przewodu pokarmowego u nowonarodzonych zwierząt oraz możliwość kształtowania jego rozwoju przy zastosowaniu preparatów mleko-zastępczych, wzbogaconych w biologicznie aktywne peptydy. Dużo uwagi poświęca się także czynnikom środowiskowym, a zwłaszcza stresogennym, takim jak termin odsadzenia, niedobór pokarmu i stany zapalne, badając ich wpływ na procesy życiowe zwierząt.


Dane kontaktowe

Województwo: Mazowieckie
Adres: Instytucka 3
05-110 Jabłonna
 
Telefon: 22 765 33 00
Adres e-mail: office@ifzz.pan.pl
Strona WWW: www.­ifzz.­pl